Huisregels NXT

In onderstaand huisreglement vindt u de huisregels die in ons bedrijf gelden.

Huisregels NXT

Op het terrein en in het gebouw van NXT, is onderstaand reglement van kracht. Door het betreden van het terrein of het gebouw van NXT verklaart u zich met dit reglement bekend en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot volledige naleving daarvan.

1. Parkeren & Parkeerterrein

De toegang tot het parkeerterrein is uitsluitend toegestaan voor bezoekers van NXT of Time Out.
De soepele gang van zaken op ons parkeerterrein is opgedragen aan onze als zodanig herkenbare parkeerwachten.
• De aanwijzingen en instructies door hen gegeven dient u direct op te volgen.
• Het parkeerterrein mag voor geen ander doel worden gebruikt dan waarvoor het is bestemd.
• Samenscholing of het langer in een geparkeerd staande auto verblijven dan nodig is voor het onmiddellijk parkeren of wegrijden is verboden.
• De maximumsnelheid op het parkeerterrein bedraagt 10 km/u.
• Parkeren van auto, motor of (brom)fiets geschiedt geheel op eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal, verlies, vernieling of beschadiging.

 

2. Toegang

NXT dient voortdurend veiligheidsmaatregelen te treffen om de openbare orde en de veiligheid van de bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen. Na overleg met politie, justitie en de lokale overheid is door de leiding van NXT besloten tot maatregelen om de ongelimiteerde aanwas van risicogroepen te beperken en zodoende de veiligheid te waarborgen. Zodra de omvang van een groep of spanningen daartoe aanleiding geven, zal vanaf dat moment aan potentiële leden van dergelijke groepen de toegang tot het gebouw worden geweigerd.
• Uitsluitend personen van 18 jaar en ouder hebben toegang tot NXT.
• Elke toezichthouder / bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich na binnentreden van NXT direct bij de bedrijfsleiding / directie te legitimeren. Art 5:12 Algemene wet Bestuursrecht.
• Correcte kleding is in en om NXT verplicht, indien u niet voldoet aan onze norm behouden wij ons het recht voor u de toegang te weigeren. Trainingspakken zijn niet toegestaan.
• NXT hanteert een samenscholingsverbod in en om NXT voor groepen groter dan 5 personen.
• Bij het betreden van het gebouw verklaart u zich akkoord met visitatie van uw bagage en onderzoek aan kleding.
• In bewaring gegeven goederen/zaken worden maximaal 2 maanden bewaard, waarna zij zullen worden vernietigd.
• Voor uw en onze veiligheid zijn onze portiers/toezichthouders belast met de controle op de naleving van dit reglement, zij treden op namens de directie en zijn derhalve bevoegd tot het geven van aanwijzingen aan u als bezoeker, welke door u dienen te worden opgevolgd.
• Bij constatering van niet-naleving van dit reglement, waarbij uw betrokkenheid wordt vermoed, verbindt u zich nu reeds om op eerste verzoek van onze portier/toezichthouder met hem mee te gaan naar een daarvoor bestemde rustige ruimte, waar u over het betreffende geval kunt worden gehoord en eventueel een foto van u ter identificatie kan worden gemaakt.
• Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie geluid en/of beeldmateriaal te maken in en om NXT.
• Bij gebleken niet nakoming van enige bepaling uit dit reglement kan u de toegang, voor een bepaalde periode, worden geweigerd of ontzegd.

 

3. Wapens

Het onder zich hebben van wapens en of munitie (vernoemd in de wapenwet) of voorwerpen die als wapen kunnen dienen zijn in en bij NXT ten strengste verboden. Indien u in het bezit blijkt te zijn van wapens worden deze goederen direct op eerste verzoek door u aan ons afgegeven en wordt e.e.a. afgehandeld conform de instructie en/of richtlijnen van Politie en Justitie.

 

4. Drugs

Het bezit of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden van drugs is bij en in NXT ten strengste verboden. Indien u in het bezit blijkt te zijn van drugs worden deze goederen direct op eerste verzoek door u aan ons afgegeven en wordt e.e.a. afgehandeld conform de instructie en/of richtlijnen van Politie en Justitie.

 

5. Camera’s

Voor uw en onze veiligheid houden wij mede toezicht door middel van camera’s in geval van calamiteiten zullen de opgenomen beelden gebruikt worden ter identificatie.

 

6. EHBO

• Indien u hulp wenst van de EHBO van NXT, dient u de aanwijzingen van de dienstdoende hulpverlener strikt op te volgen.
• De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsuren welke zijn veroorzaakt middels geweld door eigen toedoen of toegebracht door derden, niet zijnde personeel van NXT, of die welke het directe of indirecte gevolg zijn van het gebruik van alcohol of drugs.

 

7. Klachten

Om zoveel mogelijk uw prettige en veilige verblijf in NXT te waarborgen, worden ieders gedragingen getoetst aan de inhoud van dit reglement. Mocht u toch klachten hebben over de toepassing daarvan door ons personeel, dan kunt u daarmee terecht bij de receptie/infobalie.

 

8. Alcohol

Het is niet toegestaan aan personen jonger dan 18 jaar drank te gebruiken. Aan personen van 18 jaar en ouder is dit wel toegestaan.

NXT Updates

Meld je aan voor onze mailing en ontvang maandelijks onze agenda, belangrijke nieuwtjes en winacties.